Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Autorem rankingu jest multiagencja
Ubezpieczenia online.pl sp z o.o. - właściciel
największego w Polsce portalu o ubezpieczeniach:
www.ubezpieczenie.com.pl

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przesyłania danych gwarantuje
firma Unizeto. Certyfikat SSL zapewnia ochronę
stron internetowych oraz poufność przekazywanych danych.

Komisja Nadzoru Finansowego

Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez KNF z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.

GIODO

W trosce o informacje przekazywane nam przez klientów ściśle współpracujemy z GIODO, który ma kontrolę nad prawidłowym, zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy reprezentuje interesy naszych klientów wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych, interweniuje w sprawach spornych, udziela porad i wydaje ekspertyzy.
Nawet 1 400 zł więcej do Twojej emerytury!
Zobacz jak to zrobić - sprawdź teraz »

Niezależny Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych 2018

Regulamin korzystania z serwisu RankingOFE.com.pl
§ 1 Postanowienia Ogólne

 1.1. Serwis www.RankingOFE.com.pl jest portalem internetowym, którego operatorem jest Firma Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18,

 1.2. Regulamin korzystania z serwisu: www.RankingOFE.com.pl zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia online.pl  za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.rankingofe.com.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

1.4. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Ubezpieczenia online.pl, a Użytkownikiem jest język polski.

1.5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://www.rankingofe.com.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.6. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.

1.7. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

1.8. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z Ubezpieczenia online.pl. Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

1.9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.

§ 2 Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

2.1. Ubezpieczenia online.pl – Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., siedziba Spółki: 53-659 Wrocław, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18, seria A nr  606476

2.2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym osoby korzystające z serwisu za pośrednictwem osób współpracujących z Ubezpieczenia online.pl.

2.3. Serwis – oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez Ubezpieczenia online.pl, stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczenia online.pl lub jego Partnerów.

2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu: RankingOFE.com.pl (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpiezpieczenia online.pl).

2.5. Usługi – usługi świadczone przez Ubezpieczenia online.pl drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 Regulaminu.

2.6. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Ubezpieczenia online.pl danych niezbędnych do realizacji Usługi.

2.7. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z określonych usług w Serwisie.

2.8. Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do określonych Usług w Serwisie.

2.9. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

2.10. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

2.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

2.12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Usługi

3.1. Usługi świadczone przez Ubezpieczenia online.pl polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów serwisu RankingOFE.com.pl:

3.1.1. korzystanie z narzędzi,
3.1.2. korzystanie z bazy wiedzy i FAQ.

Ubezpieczenia online.pl  zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem serwisu RankigOFE.com.pl.

§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług

4.1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5., włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Ubezpieczenia online.pl nie ponosi odpowiedzialności.

4.2. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą Hasła i własnego adresu e-mail, bądź Loginu.

§5. Ochrona danych osobowych

5.1. Ubezpieczenia online.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Ubezpieczenia oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Ubezpieczenia online.pl i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.

5.3. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.

5.4. Ubezpieczenia online.pl będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innymi podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5.1. obejmują w szczególności:
5.5.1.    nazwisko i imiona Użytkownika,
5.5.2.    numer ewidencyjny PESEL,
5.5.3.    numer NIP,
5.5.4.    adres zameldowania na pobyt stały,
5.5.5.    adres do korespondencji,
5.5.6.    numer telefonu (ów),
5.5.7.    adresy e-mail Użytkownika.

5.6. Ubezpieczenia online.pl może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż wskazane w ust. 5.5., jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą Usługi. Dane te będą, jako niezbędne do świadczenia Usługi, oznaczone symbolem „*”.

5.7. Ubezpieczenia online.pl może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:

5.7.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych,
5.7.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,
5.7.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
5.7.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

5.8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych określone są w „Polityce prywatności”.

§6. Zasady odpowiedzialności

6.1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Ubezpieczenia online.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Ubezpieczenia online.pl powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

6.2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczenia online.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Ubezpieczenia online.pl może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ubezpieczenia online.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Ubezpieczenia online.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.

6.3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6.4. Ubezpieczenia online.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

6.5. Ubezpieczenia online.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Ubezpieczenia online.pl. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Ubezpieczenia online.pl, Ubezpieczenia online.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Ubezpieczenia online.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.

6.6. Ubezpieczenia  online.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 7. Prawa własności intelektualnej

 7.1. Ubezpieczenia online.pl informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie RankingOFE.com.pl lub znaki towarowe należą do Ubezpieczenia online.pl lub Ubezpieczenia online.pl posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.

7.2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7.3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

 7.4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie RankingOFE.com.pl treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczenia online.pl.

7.5. Przetwarzanie treści witryny i używanie jej lub jej części – również udostępnianych kanałów RSS w tworzeniu stron generowanych automatycznie lub służących pozycjonowaniu, jest zabronione.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 8.1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu RankingOFE.com.pl należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: wnioski@ubezpieczeniaonline.pl.

8.2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane: 

8.2.1. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
8.2.2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

8.3. Ubezpieczenia online.pl rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczenia online.pl powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 8.2. nie podlegają rozpatrzeniu.

8.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub publikowane w zasobach Serwisu.

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Ubezpieczenia online.pl w dniu 02 lipca 2008 r. i zastępuje dotychczasowy Regulamin.

9.2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

9.3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.
RankingOFE top3
Notowania OFE
FunduszWartość1 m-c [%]
Aegon OFE28,940,1
Allianz Polska OFE28,12-0,1
Aviva OFE29,300,1
AXA OFE29,600,3
PKO BP Bankowy OFE29,300,1
Szczegóły notowań
Porównaj ubezpieczenia na życie
  1. Wypełniasz formularz
  2. Otrzymujesz do 5 ofert
  3. Wybierasz najlepszą ofertę ubezpieczenia
  4. Spotykasz się z agentem
Porównaj oferty!
Masz pytania?
Wyślij maila
ekspertowi

bok@rankingofe.com.pl
Reklama     |     Partnerzy     |     Polityka prywatności     |     O firmie     |     Regulamin     |     Kontakt
© 2006-2018 Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. | Ubezpieczenie na życie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.


Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl